یکشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۲

بحران انتخابات ؟؟؟؟؟
اين آقاي خاتمي مثله اينكه در بيمارستان بستري است ! حالا به دروغ يا راست كه بيشتر به دروغ مي ماند، آقا مشكل كمرشان را بهانه كرده اند تا چند روزي آفتابي نشوند !
اي كاش لاري استعفا مي داد و خاتمي قبول مي كرد. اين برابر بود با بحراني جديد: معرفي وزير جديد از سوي خاتمي و راي اعتماد مجلس !
مجلس هم، هر كه را خاتمي معرفي كرد، رد مي كرد تا بحران در بحران گره خورد و كار به دارازا بكشد ...

هیچ نظری موجود نیست: