یکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۲

ما انسانها دائما یکدیگر را به خریت تشویق می کنیم. چرا که هر چه خریتمان بیشتر باشد، قضاوت کردن درباره مان راحت تر است. دائما درباره دیگران قضاوت می کنیم و دیگران هم از ما می خواهند تا درباره شان قضاوت کنیم. چرا که در یک رابطه ی متقابل آنها هم بتوانند به راحتی درباره ی ما قضاوت کنند. اگر یک روز درباره مان قضاوت نکنند، انگار آن روز هویتی نداریم و گم شده ایم. دوست داریم تا در قضاوت دیگران تعریف شویم و با قضاوت کردن درباره دیگران خود را تعریف کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: