یکشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۳

امشب
دستانم بر كهنه چوب بي رنگ بي تار اين ساز
                               بي صداست.
حضورم
فقدان پژواك بي صداي بي تار ساز،
نگاهم
فقدان نگاهت در چرخش انگشتانم بر ساز.
 
امشب
از من نخواه
بنوازم با ساز بي تار.
 
امشب
از من نخواه
سما كنم با صداي بي صدا.
 
كاوه
15/3/83 
 

هیچ نظری موجود نیست: