سه‌شنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۳

سر خوردم
از آغوش کوه به آغوش دشت
سر خوردم
از آغوش خورشید به آغوش ماه
سر خوردم
از آغوش زنی به آغوش دختری
از آغوش دختری به آغوش زنی
...
دستانم را دورش حلقه کردم
توی چشمهایش زل زدم
ۇ محکم فوت کردم !
قاصدک با باد رفت
...

کاوه 29 آذر 83

هیچ نظری موجود نیست: