جمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۴

شاخه‌ای میان هزاران شاخه‌ی دیگر این درخت تنومند گرفتار، گاهی سبز و پربرگ، گاهی خشک و بی برگ و گاهی سفید و خوابالود، گاهی پرستویی بر آن لانه می‌کند و گاهی دارکوبی بر ژرفایش می کوبد، گاهی نسیم می‌وزد و آن را می رقصاند، گاهی طوفان درمیگیرد و آن را از جا می کند، ... !
این زندگی است. این منم. این منم که احساس می‌ کنم از این شاخه آویزانم و معلق تاب می خورم و این دارکوب دائم بر عمق قلبم و فکرم می کوبد.
اینجا مثل آنجا نیست، آنجا هم مثل آینجا نیست. زندگی پر از تقابل های دوگانه است، پر از دوراهی های احمقانه، پر از راه های نرفته، پر از سنگ فرشهای خیابان‌ هایی که من هنوز با گامهایم نشمردمشان. زندگی پر از نگاه های عاشقانه است، پر از نگاه های ملتمسانه.
چشمهایم را باز میکنم، نگاهت میکنم. نگاهم کن. در عمق چشمانم عاشقانه نگاهم کن. بگذار چند لحظه ای هر چند کوتاه صدای کوبش دارکوب بر عمق قلبم و فکرم را از یاد ببرم. دستانم را لمس کن، بر گونه های سردت بکش، بر لبان خنکت، بر برجستگی های تنت، بگذار تو را لمس کن. بمان ... بمان ... !
انگشتم را به زبانم میزنم تا کمی خیس شود. سپس با دقت کنجدها را از میان سفره شکار میکنم. خورده نان ها را کنار میزنم. جرعه ای از چای می نوشم و از پشت میز صبحانه بر میخیزم. به سراغ تلویزیون میروم. فقط کانالها را جا به جا می کنم. از این کانال به آن کانال. از 1 تا 100 از 100 تا 200 و ... ! روی میز را نگاه میکنم. چه قدر مطلب نخوانده، چه قدر کارهای عقب مانده! از روی مبل بلند می شوم و میریم در اتاقم روی تخت دراز میکشم تا شاید زودتر شب شود ....

کاوه 9/2/84

هیچ نظری موجود نیست: